Basic translation VB2 XHNV HCM

I. Mục tiêu môn học- giáo viên- cảm nhận chung

1, Objectives of the course

course credits: 3

2, Instructor

II. Course plan, format đề thi và cách tính điểm, tài liệu học, tài liệu tham khảo

1, Course plan (Syllabus )

Course plan of Basic translation VB2 XHNV HCM 1 Course plan of Basic translation VB2 XHNV HCM 2 Course plan of Basic translation VB2 XHNV HCM 3

2, Format đề thi và cách tính điểm

3, Tài liệu học (required texts and materials)

Phương pháp dịch Anh- Việt Nguyễn Thanh Chương và Trương Trác Bạt (Youth Publisher, 2002, i.e Textbook 1)

Giáo khoa căn bản môn dịch Việt- Anh và Anh- Việt VNU-HCMC publisher, 2001, (i.e Textbook 2)

Exercises provided by the lecturer(s) are designed based revelant points of Vietnamese and English grammar. They are extracted from readings, articles, etc/ With structures and difficulty appropriate with students’ level (suggested level: intermediate/ level B) The length of texts should be about 150-200 words (i.e Textbook 3)

4, Tài liệu tham khảo/ Reference / supplementary(optional) TExts and materials

Advanced English for Stranslation (cup 1987) Chamberlain, D. & White, G.,

luyện dịch Anh- Việt và Việt- Anh, publisher of Tổng Hợp HCMC, 2006, LÊ HUY LÂM VÀ TRƯƠNG HOÀNG DUY, PHẠM VĂN THUẬN

Cẩm nang luyện dịch và ngữ pháp tiếng Anh , publisher of culture and information, 2003, LÊ VĂN SỰ

III. Những điều cần nhớ

Advertisements